A Szolgáltató megnevezése, adatai

A cég megnevezése: Kontaktia Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövid neve: Kontaktia Kft.
Cégjegyzékszáma:06-09-0212074
A cég székhelye: 6727 Szeged Pilisi u.6.
Adatkezelésért felelős személy: Pataki Andrea tel: +36 30 289 78 30 e-mail: pataki.andrea(kukac)kontaktia.hu

A www.kontaktia.hu webhely adatai
A honlap fenntartója és elérhetőségei
Cégnév: Kontaktia Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely cím és postai cím: 6727 Szeged Pilisi u.6.
Telefon: +36 30 289 78 30
Adószám: 14192182-2-06
E-mail cím: kontaktia(kukac)kontaktia.hu
Weboldal: www.kontaktia.hu

A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-84954/2015

A tárhely szolgáltató adatai és elérhetőségei
Cégnév: Axon Produkt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely cím és postai cím: 6762 Sándorfalva, Tölgy utca 1.
Telefon: +36-20-216-5595
Adószám: 13888501-2-06
E-mail cím: ugyfel(kukac)axonltd.hu
Weboldal: http://axonltd.hu/

Az adatkezelés helye

A Szolgáltató székhelye 6727 Szeged Pilisi u.6., valamint a www.kontaktia.hu webhely.

A Szolgáltató adatkezelési céljai

A Szolgáltató személyes adatot kizárólag saját üzleti céljaihoz kapcsolódóan kezel. Ezek a célok:
ajánlat, szerződés, számlázás, álláspályázat, saját ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolatos kommunikáció, úgymint telemarketing, hírlevél, direkt marketing küldemények.

A kezelt személyes adatok

Név, személyes (vagy céges, de személyhez kapcsolódó) e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelési folyamatok, adatkezelés módja

A Szolgáltató adatokat zárt rendszerű számítógépes hálózatán tárol és kezel, kivétel ez alól a hírlevél küldéshez kapcsolódó adatbázis.

Hírlevél küldést a  Mailchimp, rendszerén keresztül végzünk, ahol a rendszerszolgáltató: The Rocket Science Group LLC. 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308A hírlevélre történő feliratkozás történhet a honlapon erre a célra létrehozott blokkban, vagy egyéb partneri esemény (tárgyalás, rendezvény, megállapodás) során adott hozzájárulással. A hírlevélről a feliratkozott bármikor díjmentesen leiratkozhat a levél alján található leiratkozási linken. A leiratkozással e-mail címe automatikusan törölve van. Valamint telefonon, írásban és személyesen is kérheti a leiratkozást, amely alapján a Szolgáltató haladéktalanul elvégzi az adat törlését. Amennyiben az érintett személy egyéb úton lép üzleti kapcsolatba cégünkkel (üzleti találkozó, rendezvény, ajánlatkérés, megrendelés, szerződéskötés, partneri kapcsolat), úgy az üzleti kapcsolat során a Szolgáltató nyilatkoztatja arról, hogy a későbbiekben direkt marketing célú megkeresést (hírlevél, telemarketing, dm küldemény) engedélyez-e. Amennyiben az érintett személy álláspályázatra jelentkezik, úgy az álláspályázattal kapcsolatos kommunikáció során a Szolgáltató nyilatkoztatja arról, hogy a későbbiekben direkt marketing célú megkeresést (hírlevél, telemarketing, dm küldemény) engedélyez-e.

A Szolgáltató telemarketing tevékenységét saját telepített contact center rendszerében végzi, amelyhez külső hozzáférés nem engedélyezett.

A Szolgáltató egyéb módon (pl. papír alapú tárolás) nem tárol és nem kezel személyes adatot.


Személyes adatok kezelésének időtartama
A személyes adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig, illetve törlési kérés beérkezéséig kezeljük, a fentiek alapján haladéktalanul töröljük.

Adat átadása harmadik fél részére
Harmadik fél részére csak kifejezetten az érintett személy írásos hozzájárulása alapján, meghatározott feltételei mellett adunk át személyes adatot. Kivételt jelent ez alól a hatósági és/vagy bűnügyi célú adatszolgáltatás, amelyet a mindenkori hatályos előírások alapján bocsátunk a hatóság rendelkezésére.

Vonatkozó jogszabályok, irányelvek
A Kontaktia Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) tevékenysége során előfizetői, ügyfelei és partnerei (a továbbiakban: „Felhasználó”) adatainak kezelésében: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismeréséről az 2011. évi CXII.Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről az 1995. évi CXIX.törvény alapján az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a Szolgáltatóval írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából -e törvény alapján-az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
16. életévét betöltött személyek törvényes képviselőjük beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nélkül érvényes hozzájáruló jognyilatkozatot tehetnek adataik kezelése tekintetében.

Az adatbiztonság védelme

A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani,hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
A Szolgáltató adatfeldolgozóként is köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok-kivéve ha azt törvény lehetővé teszi- közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Szolgáltató további intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d)annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A Szolgáltatónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Szolgáltatónak.

Adatfeldolgozás
 
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.
Adatzárolási kötelezettség, ha az érintett kéri, vagy a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Szolgáltató megbízások alapján mint direkt marketing szolgáltató végez adatfeldolgozást. Az adott megbízást a megbízóval kötött írásos szerződés szerint látja el, amely szerződés pontosan kitér a személyes adatok kezelésére. Szolgáltató adatfeldolgozó tevékenységének befejezését követően személyes adatokat nem tárol.

Sütik használata az oldalon

Ez a weboldal esetenként sütiket használhat. Ebből többféle is lehet az oldalon.

Azonosításhoz szükséges sütik
Ezekkel a sütikkel azonosítjuk önt és a beállításait. Ilyen például az, hogy be van-e jelentkezve, illetve az, hogy hol tart a rendelésének folyamata.

Elemzéshez használt sütik
Ahhoz, hogy az oldalunk a legjobb élményt nyújtsa, időről-időre elemezzük annak használatát. Ezek a sütik adatokat továbbítanak az elemző szoftver felé.

Hirdetésszolgáltatók sütijei
Egyes aloldalakon reklámok jelenhetnek meg. Ezeket a reklámokat vagy külső szolgáltató, vagy valamelyik partnerünk adja. Ezek a sütik ahhoz kellenek, hogy lehetőleg ne terheljük önt olyan reklámokkal, melyek valószínűleg nem érdeklik önt.

Egyéb harmadik fél sütijei
Ilyenek például a közösségi oldalak alkalmazásai, melyekkel kinyilváníthatja tetszését az oldalunk iránt, vagy megoszthatja azokat kedvenc közösségi oldalán.

A sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.